מכרז 01/2019 - ביצוע צילום אוויר אנכי ועדכון פוטוגרמטריה בתחום השיפוט של העיר קריית אתא וקריית ים.

תאריך עדכון: 19/05/2019

כללי

 1. מעיינות אתא בע"מ וימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ (כל אחת לחוד תיקרא להלן: "החברה" או "התאגיד") מזמינות בזה, כל אחת לחוד, הצעות לביצוע צילום אוויר אנכי ועדכון פוטוגרמטריה בתחומי השיפוט של העיר קריית אתא וקריית ים (להלן: "העבודה" או "העבודות").
  יובהר כי ביצוע העבודות עבור ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ הינו בגדר אופציה, ועל המציע לקחת זאת בחשבון במסגרת הגשת הצעתו למכרז.
 2. משך ביצוע העבודות הינו 6 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.
 3. תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 4. העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז ובין השאר בחוזה ההתקשרות ובמפרט הטכני.

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז מציעים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 1. המציע או ספק משנה מטעמו הינו בעל ניסיון בביצוע עבודות פוטוגרמטריה בלפחות שלוש רשויות מקומיות ו /או שלושה תאגידי מים וביוב (כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב), בהיקף של 6,000 דונם לפחות בכל רשות ו/או תאגיד מים וביוב, אשר לפחות אחת מהן בקנ"מ של 1:500 וזאת במהלך השנים 2014 - 2018.
 2. המציע או ספק משנה מטעמו הינו בעל ניסיון בביצוע אורטופוטו בלפחות שלוש רשויות מקומיות ו /או שלושה תאגידי מים וביוב (כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב), בהיקף של 6,000 דונם לפחות בכל רשות ו/או תאגיד מים וביוב, אשר לפחות אחת מהן ברזולוציה של 5 ס"מ לפיקסל וזאת במהלך השנים 2014 – 2018.
 3. מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת.

קבלת מסמכי המכרז

 1. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי תאגיד מעיינות אתא, ברח' שלום עליכם 11 , קרית אתא, בשעות העבודה הרגילות.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר התאגיד בכתובת www.mayanot-ata.co.il.

ערבות

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של 15,000 ש"ח בנוסח
הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

הבהרות

משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד לא יאוחר מיום 28.05.2019 בשעה 16:00 , וזאת באמצעות דוא"ל  .rinatb@mayanot-ata.co.il 

הגשת ההצעה

 • מועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום 04.06.2019 , בשעה 12:00.
 • אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
מעיינות אתא בע"מ
ימים תאגיד המים של קרית ים בע"מ


מסמך המכרז