מכרז 02/2019 - מכרז מסגרת לביצוע עבודות לשדרוג קווי ביוב בטכנולוגיות ללא חפירה

תאריך עדכון: 19/05/2019

כללי

 1. מכרז זה הינו מכרז מסגרת כמשמעותו בסעיף 17 ו' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 , לביצוע עבודות כמפורט במסמכי המכרז.
 2. "מעיינות אתא בע"מ" תאגיד המים של קרית אתא ו"ימים" תאגיד המים של קרית ים (כל אחת לחוד תיקרא להלן: "החברה" או "התאגיד") מזמינות בזה הצעות לביצוע עבודות שרוול, ניפוץ ושיחול קווי ביוב וזאת, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 3. תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה (12 חודשים), החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה נוספת או חלק ממנה ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 4. תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 5. העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני.

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז מציעים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 1. קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט- 1969 , בסיווג קבלני 260 , ב- 1 לפחות.
 2. קבלנים אשר ביצעו עבודות שרוול וניפוץ, כמפורט במכרז זה, בעצמם ולא באמצעות קבלן משנה, באורך של 1,000 מ"א, בקוטר 400 מ"מ, לפחות, בשיטת C.I.P.P ו/או שווה ערך וכן ביצעו עבודות ניפוץ של קווי ביוב, בשיטת Pipe Burstine או שווה ערך, באורך כולל של לפחות 500 מ"א ובקטרים מינימליים של 250 מ"מ, בהיקף כספי, שלא יפחת מסך של 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ), בכל אחת מהשנים 2014-2018.
 3. מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 4. מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים.
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת.

קבלת מסמכי המכרז

 1. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי תאגיד מעיינות אתא, ברח' שלום עליכם 11 , קרית אתא, בשעות העבודה הרגילות.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר התאגיד בכתובת www.mayanot-ata.co.il.

ערבות

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של 50,000 ש"ח בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

מפגש מציעים

מפגש מציעים יתקיים ביום 30.05.19 בשעה 09:00 , במשרדי מעיינות אתא ברחוב שלום עליכם 11 , קרית אתא. חלה חובת השתתפות במפגש המציעים.

הגשת ההצעה

 • מועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום .12.6.19 , בשעה 12:00.
 • אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
מעיינות אתא בע"מ
ימים תאגיד המים של קרית ים בע"מ

מסמך המכרז