הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

טופס מס' 10: בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים

  • לתשומת ליבך, בקשה תוגש רק אם טרם חלפו 30 יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב. 
  • המנהל הכללי יחליט בבקשה לבירור חיוב חריג ויודיע על כך לצרכן בכתב בתוך 60 ימים ממועד הגשתה.
  • יש לצרף לבקשה אישור שנחתם בידי שרברב כי לא נמצאו סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים, או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס.

הסברים למילוי הטופס

  1. צריכה חריגה מאוד היא כמות מים השווה או העולה על %200 מכמות המים שנמדדה במד המים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהיעדר תקופה מקבילה כאמור - מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד המים, ובלבד שלא תפחת מ-30 מטרים מעוקבים לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס - ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס;
  2. יש למלא את כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת; רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהיא (הצרכן לא היה רשום בפנקס החברה כמקבל שירות מים בנכס; הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות משנה וכיוצא באלה) יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה המדידה.
  3. באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך.

* שדות חובה.

לכבוד תאגיד ימים

אני החתום מטה מבקש בירור של חיוב חריג בעד צריכת מים בתקופת החיוב המצוינת בשל צריכה חריגה מאוד שנמדדה במד המים המשויך לי.
להלן הפרטים האישיים ופרטים בדבר כמות המים שנמדדה במד המים:
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-1234567

יש לציין תקופה, ומספר מטרים מעוקבים


סוגי קבצים: pdf, doc, docx. עד גודל של 2 mb


טופס מס' 10: בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים