הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

טופס מס' 3: שינוי פרטי מחזיק בנכס-שכירות

יש לצרף המסמכים ולבצע הפעולות הבאות:

* כל השדות חובה. פניה חסרה לא תיענה!
  1. הסכם שכירות חתום ומאושר על ידי הצדדים.
  2. צילומי ת.ז.
  3. קריאת מונה עדכנית ליום כניסה/עזיבה.
  4. סגירת יתרת החוב במזומן/כרטיס אשראי!
  5. אישור מהבעלים על החזרת הנכס על שמו.

המבקשים - שינוי פרטי מחזיק

  • בעל הנכס ו/או השוכר (להלן: "הצדדים") מתחייבים בזאת להודיע לתאגיד בכתב על כל שינוי שיחול בתקופת ההתקשרות בין הצדדים ביחס לחזקה בנכס (קרי- קיצור תקופת השכירות/הארכת תקופת השכירות/ שינוי אחר).
  • הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי אם לא יעודכן התאגיד כאמור לעיל (לפחות 30 ימי עבודה לפני תום תקופת ההתקשרות) יחול חיוב המים ממועד תום תקופת ההתקשרות בהתאם לחוזה שהועבר לתאגיד (ו/או הודעת שינוי שהועברה) לא כולל אופציות על שני הצדדים ביחד ולחוד.
  • מובהר בזאת כי ממועד זה דרישת תשלום שתגיע לכתובת הנכס תיחשב כאילו הומצאה לצדדים, אלא אם הודיע בעל הנכס לתאגיד בכתב על כתובת נוספת לקבלת הודעות לתשלום חיובי מים.יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-1234567
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-1234567
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-1234567

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyyסוגי קבצים: pdf, doc, docx. עד גודל של 2 mb

טופס מס' 3: שינוי פרטי מחזיק בנכס-שכירות